XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy
im. Witolda Lutosławskiego
Warszawa, 30 stycznia - 10 lutego 2018 r.

Regulamin

I. Organizatorzy

XI Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego organizowany jest przez Fundację Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów w Warszawie w dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2018 r.

II. Jury

1. W skład Jury Konkursu wchodzić będą wybitni muzycy z Polski i z zagranicy
2. Jury oceniać będzie poziom interpretacji Uczestników zgodnie z własnym, wewnętrznym regulaminem.

III. Uczestnicy

W Konkursie mogą wziąć udział wiolonczeliści wszystkich narodowości, urodzeni po 31 stycznia 1990 r.

IV. Zgłoszenia - Tryb ich przyjmowania

Karta Zgłoszenia udziału w XI. Konkursie zostanie opublikowana w formie elektronicznej do dnia 15 października 2017 r. na stronie Fundacji: www.lutoslawski-cello.art.pl.
Wypełniona Karta Zgłoszenia powinna zostać wysłana poprzez internet do dnia 15 listopada 2017 r.
Podpisana Karta Zgłoszenia powinna być dostarczona pocztą na adres Sekretariatu Konkursu nie później niż 30 listopada 2017 r. wraz z następującymi załącznikami:

1. Akt urodzenia (xero) / Kopia paszportu lub dowodu osobistego
2. Kopie dokumentów zaświadczających o studiach muzycznych
3. List rekomendacyjny pedagoga - wiolonczelisty
4. Nagranie audio (CD)
5. Dowód wpłaty 150 EUR (sto pięćdziesiąt Euro) jako opłaty rejestracyjnej

ad.4
Nagranie audio "na żywo" wskazanych kompozycji# o profesjonalnej jakości. Kwalifikacja kandydatów przeprowadzona będzie anonimowo na podstawie dostarczonych nagrań przez zespół muzyków powołanych przez Organizatora. Nagranie (CD) powinno być oznakowane dowolnym symbolem składającym się z liter i/lub cyfr wybranym przez Kandydata. Autentyczność nagrania musi być potwierdzona przez rekomendującego pedagoga lub eksperta muzycznego (np. producenta nagrania lub inżyniera dźwięku). Nie wywiązanie się z powyższych warunków jest podstawą do odrzucenia zgłoszenia.

# Należy dokonać nagrania następujących utworów:
1. Johann Sebastian Bach - Preludium z jednej z Suit na wiolonczelę solo
2. Witold Lutosławski - Wariacja Sacherowska
3. Carl Maria von Weber - Adagio i Rondo

ad.5
Wpłaty należy dokonać na rzecz:
Odbiorca: FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI MŁODYCH WIOLONCZELISTÓW
Nazwa Banku: BANK ZACHODNI WBK S.A., 63 ODDZIAL w WARSZAWIE
BIC: WBKPPLPP
IBAN: PL67 1500 1012 1210 1004 3077 0000

V. Przyjmowanie zgłoszeń

1. Zarejestrowani kandydaci będą poinformowani o przyjęciu lub odrzuceniu ich zgłoszenia do dnia 15 grudnia 2017 r.
2. Opłata rejestracyjna minus koszty manipulacyjne będzie zwrócona tym, których zgłoszenia zostaną odrzucone.
3. W razie rezygnacji Kandydata po 30 grudnia 2017 r. opłata rejestracyjna nie będzie zwracana.

VI. Koszty podróży i zakwaterowania

1. Każdy Uczestnik pokrywa indywidualnie swoje koszty podróży i zakwaterowania.
2. Organizator oferuje chętnym rezerwacje w hotelach na ich własny koszt.
3. Uczestnicy proszeni są o sprawdzenie ewentualnej potrzeby posiadania wizy wjazdowej do Polski. W przypadku takiej potrzeby Organizator dostarczy zaproszenie.

VII. Kolejność występów konkursowych

1. Uczestnicy występować będą w porządku alfabetycznym.
2. Litera rozpoczynająca listę Uczestników zostanie ustalona przez Organizatorów w drodze losowana i będzie ogłoszona po zamknięciu listy Uczestników.

3. Kolejność występów będzie zachowana do końca Konkursu.

Uwagi:

1. Uczestnicy zgłoszą się w Sekretariacie Konkursu najpóźniej do godz 16 dnia poprzedzającego wyznaczoną datę występu w I Etapie
2. Uczestnicy, którzy z przyczyn niezależnych nie zgłoszą się w powyższym terminie, lecz dotrą co najmniej 1 dzień przed zakończeniem I Etapu mogą, decyzją Przewodniczącego Jury, zostać dopuszczeni do przesłuchań poza ustaloną kolejnością - na końcu I Etapu.
3. Ze względów organizacyjnych i promocyjnych Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kolejności przesłuchań w ramach porządku jednego dnia. W razie choroby Uczestnika, potwierdzonej opinią lekarza może on uzyskać zgodę na występ poza ustaloną kolejnością - na końcu Etapu. W tym wypadku nowa kolejność obowiązywać będzie do końca Konkursu.
4. Jako zasada - nie więcej niż 60 uczestników zostanie przyjętych do I Etapu, nie więcej niż 18 do II Etapu oraz nie więcej niż 4 do III Etapu.

VIII. Przesłuchania

1. Konkurs będzie się składał z trzech Etapów. Przesłuchania I i II Etapu będą otwarte dla publiczności.
2. Program I Etapu musi być wykonany z pamięci. W II Etapie Grave Witolda Lutosławskiego musi być wykonane z pamięci. W Finale poza Koncertem Wiolonczelowym Witolda Lutosławskiego drugi koncert musi być wykonany z pamięci.
3. Uczestnik może wybrać kolejność wykonywania utworów w I i II Etapie.

IX. Akompaniatorzy

1. Organizator zatrudni pianistów. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników.
2. Organizator zatrudni wiolonczelistów do wykonania partii basowej w Sonatach Luigi Boccheriniego w I. Etapie Konkursu. Będą oni nieodpłatnie do dyspozycji Uczestników.
3. Przed I Etapem Uczestnikom przysługuje 30 minut próby z pianistą i 30 minut z wiolonczelistą.
4. Przed II Etapem Uczestnikom przysługują 2 godziny próby z pianistą.
5. Uczestnicy mogą również przyjechać z własnym pianistą i/lub wiolonczelistą. Organizatorzy nie ponoszą w takim przypadku kosztów z tym związanych.
6. Uczestnikom zakwalifikowanym do III Etapu będą zapewnione dwie próby z orkiestrą.


X. Nagrody i wyróżnienia

1. Nagrody regulaminowe: Wśród Laureatów zostanie rozdzielona przez Jury kwota nie mniejsza niż 25.000 Euro.
2. Za wybitne wykonanie Koncertu Wiolonczelowego Witolda Lutosławskiego, decyzją Jury, laureat I nagrody może otrzymać tytuł Grand Prix.
3. Nagrody specjalne przyznaje Jury.
4. Uczestnicy II Etapu, którzy nie przejdą do III Etapu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.
5. Jury ma prawo nie przyznania nagród specjalnych.
6. Decyzje Jury są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.

Uwagi:

1. Wszystkie wyróżnienia finansowe i inne, sponsorowane przez instytucje i osoby prywatne powinny być zarejestrowane u Dyrektora Konkursu do 31 grudnia 2017 r.
2. Wyróżnienia przyjęte przez Konkurs będą ogłoszone jako wyróżnienia pozaregulaminowe.
3. Wyróżnienia finansowe będą wypłacane w polskich złotych, niezależnie w jakiej walucie zostały złożone.

XI. Ceremonia wręczenia nagród

1. Nagrody i wyróżnienia regulaminowe będą przekazane zdobywcom nagród i wyróżnień podczas Koncertu Laureatów 10 lutego 2018 r.
2. Wszystkie pozaregulaminowe wyróżnienia będą wręczone tego samego dnia.

XII. Inne

1. Językiem oficjalnym Konkursu jest język angielski.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania nagrań i wykorzystywania materiałów audiowizualnych z konkursu.
3. We wszystkich sprawach organizacyjnych wykraczających poza kompetencje Jury prawo decyzji ma Dyrektor Konkursu. Jego decyzje są ostateczne i nie podlegają odwołaniom prawnym.